I. Bendrosios nuostatos
 1. Šiomis naudojimosi marketingo partnerysčių platforma taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi Marketingo partnerysčių platforma (toliau – Platforma) tvarka, taip pat Platformos naudotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
 2. Platformą tvarko ir administruoja MB ,,Eupromas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta mažoji bendrija, kurios registruota buveinė yra Krymo g. 6-31, Šiauliai LT- 78293, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 304581125, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Administratorius).
 3. Platformos naudotojui suteikiama galimybė patalpinti, peržiūrėti partnerystės pasiūlymus apie siūlomus vykdyti marketingo projektus (toliau – Pasiūlymas), susisiekti su Pasiūlymą patalpinusiu asmeniu, naudotis kitomis Platformos teikiamomis paslaugomis šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Platformos naudotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Pasiūlymus ar bet kokia kita forma naudojantis platformą (toliau – Naudotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos apima visus ir bet kokius Naudotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Platformoje, įskaitant Pasiūlymo patalpinimą, Platformoje skelbiamos informacijos skaitymą, susisiekimą su Pasiūlymą patalpinusiu naudotoju per Platformą bei duomenų gavimą.
 5. Naudotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Platforma. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Platforma.
 6. Administratorius tik teikia technines priemones Pasiūlymų ar kitokių skelbimų (tarp jų ir reklamos) paskelbimui, Naudotojų susisiekimui Platformoje ir nėra jokių Platforma besinaudojančių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas, išskyrus atvejus, kai pats Administratorius savo vardu patalpina Pasiūlymą ar kitokį skelbimą. Tokiu atveju, Administratorius turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir Platformos naudotojas.
 7. Administratorius pasilieka sau teisę vienašališkai keisti Platformoje teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, kaip ir bet kurias kitas Taisyklių nuostatas. Pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles, Administratorius privalo pranešti apie Taisyklių pakeitimus, pataisymus ir papildymus bendru pranešimu Platformoje. Administratorius taip pat privalo gauti Naudotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais. Naudotojas sutikęs su Taisyklių pakeitimais, gali toliau naudotis Platforma.

 

II. Pasiūlymų talpinimo Platformoje sąlygos ir kiti reikalavimai Naudotojų skelbiamai informacijai
 1. Patalpindamas Pasiūlymą ar kitokį skelbimą, Naudotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms, Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, kuriose veikia Naudotojai, teisės aktams. Pasiūlyme ar kitokiame skelbime pateikdamas duomenis, Naudotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 2. Platformoje galima talpinti Pasiūlymus tik susijusius su partnerystės pagrindu siūlomais vykdyti marketingo projektais, įskaitant, bet neapsiribojant, Pasiūlymus, kurių pagrindu siūloma kartu vykdyti marketingo projektą (bendra veikla, finansavimas) ar siekiama apsikeisti paslaugomis marketinginiais tikslais.
 3. Platformoje tuo pat metu galima patalpinti tik vieną tokį patį galiojantį Pasiūlymą.
 4. Naudotojui draudžiama:

11.1. Pasiūlyme siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, nei nurodyta šiose Taisyklėse;
11.2. Pasiūlyme, per Platformą siunčiamoje užklausoje ar naudojantis kitomis Platformos teikiamomis paslaugomis pateikti klaidingą informaciją;
11.3. Pasiūlyme, per Platformą siunčiamoje užklausoje ar naudojantis kitomis Platformos teikiamomis paslaugomis pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Europos Sąjungos ar valstybės narės, kurioje Naudotojas veikia, teisės aktus, prieštarauja pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
11.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Administratoriumi tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys, kiek tai susiję su Platformos veikimu. Tokia informacija gali būti šalinama;
11.5. Skelbti savo kontaktinę informaciją tam neskirtuose Pasiūlymo ar kitokio skelbimo formos laukuose.

 1. Draudžiama naudotis Platforma neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

12.1. pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Platformos turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektines nuosavybės teises;
12.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Platformos turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą, garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
12.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Platformos turinio, kuris keltų grėsmę Platformos ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais);
12.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Platformos turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Naudotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Pasiūlymai ar kitokie skelbimai gali būti blokuojami, o informacija apie galimai vykdomą nusikalstamą veiklą gali būti perduota atitinkamų Europos Sąjungos ar jos valstybės narės, kurioje veikia Naudotojas, priežiūros institucijų nagrinėjimui.

 

III. Pasiūlymo patalpinimo, Naudotojų susisiekimo dėl Pasiūlymo vykdymo instrukcijos ir sąlygos
 1. Patalpinti Pasiūlymą gali tik registruoti Platformos naudotojai.
 2. Naudotojas, norėdamas patalpinti Pasiūlymą Platformoje privalo užpildyti informacijos apie partnerystės pagrindu siūlomo vykdyti marketingo projekto formą (toliau – Pasiūlymo forma). Naudotojas turi teisę nepildyti Pasiūlymo formos laukų, kurie pažymėti kaip neprivalomi.
 3. Administratorius turi teisę bet kada keisti Pasiūlymo formą nekeisdamas šių Taisyklių. Pasiūlymo formoje prašoma pateikti informaciją, kuri gali apimti, tačiau nebūtinai apsiriboja šiais duomenimis:

15.1.Pasiūlymo pavadinimas;
15.2. Miestas/šalis/vietovė, kur ieškoma partnerių;
15.3. Partnerystės tipas;
15.4. Kategorija, kuriai priskiriamas partnerystės pagrindu siūlomas vykdyti projektas ir/ar Pasiūlymą paskelbęs partneris;
15.5. Marketingo projekto, kuriam ieškoma partnerių, aprašymas;
15.6. Rinkos segmento, į kurį orientuotas konkretus marketingo projektas, aprašymas;
15.7. Projekto įgyvendinimui reikalingas biudžetas (gali būti preliminarus);
15.8. Kontaktinis el. pašto adresas, kuriuo bus siunčiamos visos pagal konkretų Pasiūlymą per Platformą gautos užklausos;
15.9. Partnerystės pasiūlymą skelbiančios įmonės pavadinimas;
15.10. Trumpas įmonės arba prekės ženklo aprašymas;
15.11. Įmonės veiklos sritis/produktų kategorija;
15.12. Nuoroda į tinklalapį.

 1. Naudotojui užpildžius informacijos apie marketingo projektą formą, Administratorius patikrina pateiktos informacijos atitikimą šioms Taisyklėms ir nenustačius jokių kliūčių, paskelbia Pasiūlymą Platformoje.
 2. Pasiūlymas yra patalpinamas Platformoje ir galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo patalpinimo dienos. Naudotojui paliekama teisė valdyti (redaguoti, pažymėti, kad partneris rastas, pažymėti, kad partneris nerastas (tuo atveju, jei dėl kokių nors aplinkybių prieš tai buvo pažymėta, kad partneris rastas), sukurti Pasiūlymo kopiją, ištrinti Pasiūlymą ir/ar atlikti kitus veiksmus) Pasiūlymą viso jo patalpinimo Platformoje laikotarpiu. Tik registruotiems Naudotojams suteikiama teisė susipažinti su pilno turinio Pasiūlymu.
 3. Registruotas Naudotojas, susipažinęs su Pasiūlymu, siekdamas susisiekti su Pasiūlymą patalpinusiu Naudotoju, privalo paspausti atitinkamo pasiūlymo puslapyje esantį mygtuką „Susisiekti su autoriumi“ ir užpildyti atitinkamą užklausos formą.
 4. Pasiūlymą patalpinęs Naudotojas yra automatiškai el. paštu informuojamas apie kito Naudotojo siekį susisiekti ir jam pateikiami visi šių Taisyklių 18 punkte nurodytoje užklausos formoje atitinkamu Pasiūlymu susidomėjusio Naudotojo nurodyti duomenys. Pasiūlymą patalpinęs Naudotojas, gavęs informaciją apie susidomėjimą jo Pasiūlymu, turi teisę pasirinkti, ar kontaktuoti su kitu Naudotoju. Pasiūlymą patalpinusio Naudotojo tylėjimas laikytinas kaip atsisakymas kontaktuoti su kitu Naudotoju.
 5. Administratorius turi teisę matyti šių Taisyklių 18 punkte nurodytos užklausos turinį.
 6. Jokiu atveju, Pasiūlymo pateikimas Platformoje, pranešimo apie kito Naudotojo siekį susisiekti siuntimas Pasiūlymą patalpinusiam Naudotojui bei šio asmens atsakymas į kito Naudotojo pranešimą negali būti vertinami kaip partnerystės sutarties sudarymas ar kitų teisinių santykių pradėjimas. Tik po to, kai Pasiūlymą patalpinęs Naudotojas ir kitas Naudotojas, siekiantis bendradarbiauti su Pasiūlymą patalpinusiu Naudotoju, tiesiogiai suderina visas tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas, galima laikyti, jog buvo sukurti tarp šių asmenų teisiniai santykiai. Administratorius jokiais atvejais nedalyvauja derinant Naudotojų tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas ir nėra laikytinas partnerystės sutarčių ar kitų teisinių santykių tarp Naudotojų šalimi.

 

IV. Skelbimų, išskyrus Pasiūlymus, patalpinimo instrukcijos ir sąlygos
 1. Naudotojas norėdamas Platformoje patalpinti reklamą ar bet kokio kito pobūdžio skelbimą, išskyrus Pasiūlymą, turi dėl to kreiptis į Administratorių Platformos kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais arba užpildydamas atitinkamą kontaktų formą. Skirtingo pobūdžio skelbimų, tarp jų ir reklamos, talpinimo instrukcijos ir sąlygos skelbiamos atitinkamame Platformos puslapyje arba ši informacija pateikiama Naudotojui tiesiogiai atsakant į jo pateiktą užklausą. Naudotojui užsakant reklamos ar bet kokio kito pobūdžio skelbimo talpinimo Platformoje paslaugą, kurios neaprašo arba ne pilnai aprašo šios Taisyklės, sudaromas papildomas dokumentas, kuriame įtvirtinamos atitinkamos specifinės sąlygos, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šių paslaugų kaina.

 

V. Taisyklių pažeidimo pasekmės
 1. Patalpindamas Pasiūlymą ar naudodamasis kitomis Platformos suteiktomis paslaugomis, Naudotojas privalo laikytis Pasiūlymo patalpinimo instrukcijų ir kitų šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Administratorius turi teisę Pasiūlymus, neatitinkančius Taisyklių, Europos Sąjungos ir valstybių narių, kuriose veikia Naudotojas, teisės aktų blokuoti apie tai pranešdamas patalpinusiam Pasiūlymą Naudotojui.
 2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Naudotojas informuojamas jo paskyroje nurodytu el. paštu. Nurodyta Administratoriaus teisė neatleidžia Naudotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.
 3. Administratorius pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Naudotojo priėjimą prie Platformos ar naudojimąsi Platforma už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

 

VI. Atsakomybė
 1. Administratorius atsako už asmens duomenų apsaugą ir kitų prievolių, pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, vykdymą. Administratorius taip pat rūpinasi informacijos, pateiktos Pasiūlyme ar kitokiame skelbime techniniu patalpinimu į Platformą ir šios Platformos duomenų bazės techniniu palaikymu bei stengiasi kuo greičiau išspręsti kilusias technines problemas ir Platformos veiklos sutrikimus, tačiau negarantuoja, kad Platformos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų ir kad trūkumai bus ištaisyti. Administratorius taip pat negarantuoja, kad Pasiūlymai ir kitos Platformos paslaugos bus apsaugotos nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Bet kokia medžiaga, kurią Naudotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Platforma, yra išimtinai Naudotojo nuožiūra bei rizika ir jis privalo imtis deramų saugumo priemonių. Tik pats Naudotojas atsako už žalą, padarytą jo sveikatai, kompiuterinei sistemai ar joje saugomai informacijai, Naudotojas taip pat prisiima visas iš to kylančias aptarnavimo paslaugų, duomenų atstatymo, pataisymų ar remonto išlaidas.
 2. Administratorius neatsako už Pasiūlymuose, Platformoje skelbiamoje reklamoje ar kitokiuose skelbimuose arba per Platformą išsiųstose užklausose pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Administratorius neatsako už žalą, padarytą Naudotojui ar tretiesiems asmenims dėl Pasiūlymų, reklamos ar kitokių skelbimų turinio ir (ar) jų patalpinimo Platformoje. Už Platformoje skelbiamą reklamą, jos turinį ir teisėtumą atsako tik reklamos užsakovas.
 3. Naudotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų ir slaptažodžių naudojimą. Administratorius neatsako už žalą, kurią Naudotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

 

VII. Intelektinė nuosavybė
 1. Administratorius yra visų teisių į Platformą savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Platformos turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Administratoriaus leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, sukeliantis atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 3. Naudotojas sutinka, kad Administratorius turi teisę panaudoti Pasiūlymų fotografijas ir (ar) įmonės ar prekės ženklo logotipus reklaminiais Administratoriaus tikslais, neatskleisdamas asmeninės Naudotojo informacijos. Naudotojas sutinka, kad jo Pasiūlymai, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Platformos duomenų bazės dalimi ir Administratoriaus ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir teisės aktų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką.
 4. Nei Administratorius, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Pasiūlymus, nebus įpareigota mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

VIII. Asmens duomenų apsauga
 1. Administratorius turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Platforma pateiktus Naudotojo ar Administratoriaus kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Administratorius užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Asmens duomenys tvarkomi Platformos efektyvaus veikimo tikslais (tinkamas paslaugų, įskaitant, tačiau neapsiribojant Pasiūlymų, reklamos ir kitokių skelbimų skelbimu, suteikimas, registravimas bei Platformos duomenų bazės administravimas). Asmens duomenys taip pat tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Administratorius šiuos Asmens duomenis renka automatiniu būdu. Administratorius gali rinkti ir tvarkyti asmens duomenis ir kitais teisėtais bei iš anksto prieš renkant asmens duomenis apibrėžtais tikslais.
 3. Naudotojas registracijos Platformoje metu turi pateikti vardą, pavardę, el. pašto adresą, įmonės, kurią atstovauja, pavadinimą (jei būtina) ir savo pareigas, toje įmonėje (jei būtina). Visi šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Naudotojo. Registracijos metu Naudotojas taip pat turi sukurti ir du kartus įvesti savo paskyros slaptažodį. Platforma automatiškai užfiksuoja kokia kalba buvo naršoma registracijos metu.
 4. Naudotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:

36.1. Suteikia teisę Administratoriui valdyti ir tvarkyti Naudotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Naudotojo asmens duomenis galioja tik į ateitį;
36.2. Pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi Platformos duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo Naudotojo paskutinio prisijungimo prie sistemos.

 1. Naudotojas taip pat sutinka, kad jam naudojantis Platforma, sistema registruos veiksmus atliktus su Naudotojo paskyra. Šie veiksmai apima, tačiau neapsiriboja, paskyros sukūrimu/registracija, sėkmingu/nesėkmingu prisijungimu prie paskyros, atsijungimu nuo jos ir slaptažodžių keitimu. Registruojamas šių veiksmų pobūdis, jų atlikimo data ir laikas, prisijungimui naudotas el. pašto adresas ir IP adresas. Šie duomenys saugomi ir tvarkomi Platformos duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo šių duomenų užfiksavimo.
 2. Naudotojo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra renkami ir naudojami tik gavus Naudotojo sutikimą dėl šių duomenų rinkimo ir tvarkymo. Šie duomenys bus saugomi ir tvarkomi Platformos duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo tada, kai Naudotojas paskutinį kartą peržiūrėjo jam siųstą naujienlaiškį.
 3. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti pasiūlymus, pranešimus, naujienlaiškius ar kitą tiesioginės rinkodaros tikslais jam siunčiamą informaciją paspausdamas ant jam siųsto laiško apačioje esančios tokios informacijos atsisakymo nuorodos arba informuodamas apie tai Administratorių Platformos kontaktų puslapyje nurodytu el. paštu ir/ar užpildydamas kontaktų formą. Duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 4. Naudotojas patvirtina, kad jo Platformoje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi.
 5. Administratorius pareiškia, kad:

41.1. Į neįgaliotų trečiųjų asmenų elektroninius ar kitokia forma pateiktus prašymus suteikti jiems informaciją apie Naudotoją bus atsakoma neigiamai, išskyrus atvejus, kai rašytiniame prašyme yra nurodytas Naudotojo duomenų naudojimo teisėtas tikslas, tinkamas teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Naudotojo duomenų apimtis.
41.2. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (Asmens duomenys) gali būti suteikti ir neturint raštiško Naudotojo sutikimo, kai šią informaciją reikalauja pateikti Lietuvos Respublikos valstybės institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
41.3. Tvarkydamas Naudotojo asmens duomenis, Administratorius pasilieka teisę juos pateikti tretiesiems asmenims konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir apimtimi, kuri būtina tiems tikslams pasiekti. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
41.4. Administratorius neatsako už Naudotojo asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Naudotojas patenka per Platformoje esančias nuorodas. Naudotojas turėtų susipažinti su kiekvieno tokio tinklalapio naudojimosi sąlygomis ir privatumo politika atskirai.
41.5. Administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenų gavėjus apie Naudotojo ar jo įgalioto atstovo prašymu sunaikintus Naudotojo Asmens duomenimis, sustabdytus Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

 1. Naudotojas turi teisę:

42.1. Žinoti ir būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
42.2. Susipažinti ir keisti savo Asmens duomenimis, prisijungus prie registruoto Naudotojo paskyros (registracijos metu Naudotojo pateiktus duomenis), pateikus Administratoriui asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat gauti dokumentą, kuriame yra jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia kitų asmenų teises ir teisėtus interesus;
42.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenimis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
42.4. Nesutikti arba bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kurio pagrindu yra tvarkomi jo Asmens duomenys. Nesutikimas ar bet kuriuo metu sutikimo atšaukimas, kurio pagrindu yra tvarkomi Asmens duomenys, panaikina Naudotojo galimybę naudotis Platforma;
42.5. Reikalauti duomenų perkėlimo kitam duomenų valdytojui;
42.6. Paduoti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba kitai Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kuri veikia Naudotojo valstybėje ir yra atsakinga už Asmens duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi bei Duomenų subjektų skundų nagrinėjimą (toliau – Inspekcija) dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų;

 1. Administratorius privalo:

43.1. Sudaryti sąlygas Naudotojui įgyvendinti aukščiau nurodytas Naudotojo teises;
43.2. Asmens duomenų gavimo metu, suteikti šią informaciją:

43.2.1. Savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir kontaktinius duomenis;
43.2.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis, bei duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, įskaitant ir informaciją apie galimas duomenų nepateikimo pasekmes;
43.2.3. Jei yra iš anksto numatyti duomenų gavėjai, nurodyti Asmens duomenų gavėjus ar jų kategorijas;
43.2.4. Asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba jei tai neįmanoma, taikomus tam laikotarpiui nustatyti kriterijus;
43.2.5. Pranešti apie asmens teisę prašyti, kad Administratorius leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, kurių negali pats pasiekti Naudotojas ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
43.2.6. Pranešti apie asmens teisę pateikti skundą Inspekcijai.

43.3. Tokiu atveju, kai Administratorius siekia asmens duomenis tvarkyti kitu tikslu, nei tokiu, kurio pagrindu buvo renkami asmens duomenys, prieš toliau tvarkydamas Asmens duomenis, Administratorius pateikia informaciją Naudotojui apie kitą tikslą ir visą kitą informaciją nurodytą šių Taisyklių 43.2 punkte;
43.4. Tokiu atveju, kai Asmens duomenys yra gauti ne iš Naudotojo, pranešti apie tai Naudotojui, pateikiant informaciją apie Asmens duomenų kilmės šaltinį taip pat, jei taikoma, ar duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių bei visą kitą informaciją nurodytą šių Taisyklių 43.2 punkte; Tai turi būti per pagrįstą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Tokiu atveju, kai šie Asmens duomenys yra naudojami ryšiams su Naudotoju palaikyti, ši informacija turi būti atskleista ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo Naudotoju. Tokiu atveju, kai asmens duomenis siekiama atskleisti kitam duomenų gavėjui, ši informacija Naudotojui turi būti atskleista ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą duomenų gavėjui;

 1. Naudotojas, pateikdamas rašytinį paklausimą ir pateikdamas Administratoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitą priemonę, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, turi teisę gauti informaciją, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys yra surinkti, taip pat informaciją nurodytą šių Taisyklių 43.2.2 – 43.2.6 papunkčiuose ir 43.4 punkte, kaip ir informaciją kokiems duomenų gavėjams buvo teikiami Asmens duomenys per paskutinius 1 (vienerius) metus. Administratoriui rašytiniai paklausimai teikiami prie kontaktinės informacijos nurodytu el. paštu.
 2. Administratorius gavęs rašytinį paklausimą, atsako ar su Naudotoju susiję jo Asmens duomenys yra tvarkomi, pateikia Asmens duomenų kopiją ir kitą Duomenų subjekto prašomą informaciją, nurodytą šių Taisyklių 44 punkte ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo kreipimosi dienos. Informacija pateikiama tuo pačiu el. pašto adresu, kuriuo buvo atsiųstas Naudotojo rašytinis paklausimas, išskyrus atvejus, kai Naudotojas nurodo kitą el. pašto adresą ar kitus kontaktinius duomenis, kuriais turi būti išsiųsta informacija.
 3. Gavęs Naudotojo rašytinį kreipimąsi dėl jo Asmens duomenų neteisingumo, neišsamumo, netikslumo, Administratorius nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Naudotojo rašytiniu prašymu, pateiktu el. paštu, patikrinęs/įsitikinęs Duomenų subjekto tapatybę ir Asmens duomenis patvirtinančių dokumentų atitiktį/atitiktimi teisės aktų reikalavimams, nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenimis arba sustabdo tokių Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; taip pat gavęs Naudotojo kreipimąsi dėl jo Duomenų tvarkymo neteisėtumo, nesąžiningumo, Administratorius nedelsdamas patikrina Duomenų tvarkymo teisėtumą, nesąžiningumą ir, gavęs rašytinį prašymą, patikrinęs/įsitikinęs asmens dokumentų atitiktį/atitiktimi teisės aktų reikalavimams, nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus Asmens duomenis ar sustabdo tokių Duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Abiem Naudotojo kreipimosi atvejais, Administratorius nedelsdamas praneša Naudotojui apie jo rašytiniu prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar Duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 4. Gavęs Naudotojo rašytinį kreipimąsi dėl jo Asmens duomenų ištrynimo, patikrinęs/įsitikinęs Naudotojo tapatybe ir Asmens duomenis patvirtinančių dokumentų atitiktį/atitiktimi teisės aktų reikalavimams, nedelsdamas ištrina asmens duomenis, jei:

47.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
47.2. Naudotojas atšaukia sutikimą, kurio pagrindu grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
47.3. Egzistuoja šių Taisyklių 46 punkte numatyta aplinkybė;

 1. Kai Administratorius viešai paskelbė Asmens duomenis ir privalo Asmens duomenis ištrinti, Administratorius turi imtis visų įmanomų veiksmų, kad informuotų jam žinomus duomenis tvarkančius kitus duomenų valdytojus, jog Naudotojas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.
 2. Naudotojas, įgyvendindamas savo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, turi pateikti rašytinį pranešimą (arba tam tikrais atvejais paspausti nesutikimo/atsisakymo nuorodą) apie nesutikimą arba sutikimo atšaukimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo. Administratorius gavęs pranešimą, per 7 kalendorines dienas nutraukia Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai praneša Naudotojui arba toks pranešimas Naudotojui atšaukus sutikimą parodomas automatiškai.
 3. Naudotojas turi teisę reikalauti apriboti Administratoriaus teisę tvarkyti Asmens duomenis, kai:

50.1. Naudotojas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Administratorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
50.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti;
50.3. Administratoriui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 1. Kai Asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Naudotojo sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.
 2. Naudotojo rašytiniu prašymu visiškai sustabdęs jo Duomenų tvarkymo veiksmus, Administratorius Asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo juos tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti. Kitus tvarkymo veiksmus, Administratorius atlieka tik:

52.1. turėdamas tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
52.2. jei Naudotojas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
52.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

 1. Administratorius, gavęs Naudotojo rašytinį prašymą dėl asmens duomenų perkėlimo, turi pateikti Naudotojui Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Naudotojas taip pat turi teisę reikalauti, jog Administratorius Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui.
 2. Administratorius užtikrina ir kitas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose garantuojamas asmens duomenų subjektų teises ir teisėtus interesus.
 3. Naudotojas savo teises gali įgyvendinti per atstovą. Atstovai, veikdami Naudotojo vardu, privalo Administratoriui pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, atstovavimą patvirtinantis dokumentas turi būti įforminamas notarine tvarka.
 4. Administratorius visą rašytinę informaciją pateikia lietuvių arba anglų kalbomis. Rašytinė informacija Naudotojui pateikiama Naudotojo nurodytu el. paštu.
 5. Administratorius turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Naudotojo teises, informuodamas Naudotoją apie galimybę pateikti skundą Inspekcijai bei naudotis kitomis teisių gynimo priemonėmis.
 6. Naudotojas teikti skundą bei atlikti kitus veiksmus gali kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, kuri atlieka Administratoriaus vykdomą asmens duomenų valdymo, tvarkymo, saugojimo ir kitų veiksmų priežiūrą arba į Naudotojo valstybėje veikiančią valstybės asmens duomenų apsaugos priežiūros instituciją.

 

IX. Informacijos apsaugos priemonės
 1. Administratorius Naudotojo asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Administratoriaus vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima Administratoriaus personalo, informacijos, informacinių tinklų, duomenų bazių, Administratoriaus ir kitų patalpų, kuriose yra Platformos informacinės ir operacinės sistemos, ir Administratoriaus techninių įrenginių apsaugą.
 2. Administratorius taip pat naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Naudotojo prisijungimo duomenis.
 3. Administratorius pabrėžia, jog Naudotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Naudotojo naudojamas slaptažodis turi būti unikalus, sudarytas iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos. Slaptažodis turi būti reguliariai keičiamas bei pirmojo prisijungimo metu Naudotojo privalomai keičiamas, išskyrus atvejus, kai Naudotojas registracijos Platformoje metu slaptažodį sukūrė pats. Naudotojas taip pat turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas nepasinaudos Naudotojo elektroniniu paštu, asmenine informacija, prisijungimo duomenimis.
 4. Administratorius įsipareigoja siekti maksimalaus Naudotojo asmens duomenų saugumo, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, Administratorius negali garantuoti ir negarantuoja Naudotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, absoliutaus saugumo.
 5. Administratorius Naudotojo asmens duomenis saugo tiek, kiek reikalinga Taisyklėms ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Naudotojo duomenys yra sunaikinami praėjus 1 (vieneriems) metams po paskutinio Naudotojo prisijungimo. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius metus) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 (vieneri) metai nuo tos dienos, kai Naudotojas paskutinį kartą peržiūrėjo jam siųstą naujienlaiškį. Šių Taisyklių 37 punkte aprašyti veiksmų atliktų su Naudotojo paskyra duomenys saugomi ir tvarkomi Platformos duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo šių duomenų užfiksavimo.
 6. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir Taisyklėms įgyvendinti, jie yra sunaikinami išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais, turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
 7. Asmens duomenų apsaugos rizikos veiksniai:

65.1. Netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo ir pan., ar sistemų sutrikimų dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan.);
65.2. Tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į patalpas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė);
65.3. Nenumatyti įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audra, elektros instaliacijos degimas, atsitiktinė techninė avarija ir kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

 1. Įvykus asmens duomenų apsaugos pažeidimui, Administratorius nustato asmens duomenų saugumo pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju individualiai.
 2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju, Administratorius nedelsdamas ir jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai buvo sužinota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Lietuvos Respublikos valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus atvejus, kai Asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus Asmenų teisėms ir laisvėms. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Administratorius taip pat nedelsdamas praneša apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą atitinkamiems Naudotojams.

 

X. Slapukai
 1. Platformos tinkamam veikimui ir paslaugų teikimui, Platforma naudoja savo ir trečiųjų šalių slapukus. Slapukai (ang. Cookies) – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Naudotojo interneto naršyklėje, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Slapukai padeda Administratoriui atpažinti Naudotoją, kaip ankstesnį Platformos lankytoją, išsaugoti Naudotojo veiksmus Platformoje, parinktis ir pritaikyti Platformos turinį. Slapukai – įprasta naršymo Platformoje praktika, kuri palengvina naudotojo naršymą lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
 2. Administratorius naudoja slapukus siekdamas nustatyti Naudotojų lankymosi Platformoje įpročius, pagerinti Naudotojo patirtį Platformoje. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Naudotojas naudojasi Platforma, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Naudotojas Platforma naudojasi atėjęs iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Taip pat tai gali būti Naudotojo vardas ir pavardė, el. paštas ar kiti duomenys, kuriuos pateikia Naudotojas Platformoje registracijos metu.
 3. Slapukai suteikia galimybę Platformai veikti efektyviai ir pagerinti suteikiamas paslaugas, be to, teikti informaciją Administratoriui statistikos ar reklamos tikslais.
 4. Su informacija apie Platformoje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus, Naudotojas gali susipažinti Marketingo partnerysčių platformos slapukų politikoje (toliau – Slapukų politika).
 5. Naudotojas sutikimą dėl slapukų duoda pirmą kartą atlikdamas registraciją Platformoje, jei Naudotojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ar nepakeisdamas, pažymėdamas/paspausdamas ,,sutinku“ žymę/mygtuką. Naudotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja visą Naudotojo naudojimosi Platforma laiką.
 6. Naudotojas sutikimą dėl visų ar tik kai kurių slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus. Naudotojui sutikimą naudoti slapukus atšaukus, gali sutrikti arba tapti nebeprieinamos tam tikros Platformos funkcijos.

 

XI. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
 1. Platformoje vykdoma veikla vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Platformos veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
 2. Ginčai, kilę tarp Administratoriaus ir Naudotojo, sprendžiami Administratoriaus buveinės vietos teisme.
 3. Naudotojas, teikdamas prašymą ir/ar skundą Administratoriui privalo raštu pateikti savo reikalavimus ir juos siųsti Platformos kontaktų puslapyje nurodytu el. paštu arba užpildydamas kontaktų formą. Nesutikdamas su Administratoriaus atsakymu, Naudotojas gali kreiptis spręsti ginčą į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ar Naudotojo valstybėje veikiančią asmens duomenų apsaugos priežiūros instituciją, arba Lietuvos Respublikos kompetentingą teismą. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII. Baigiamosios nuostatos
 1. Taisyklės galioja nuo to momento, kai Naudotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir pradeda naudotis Platforma. Taisyklės galioja visu santykių tarp Naudotojo ir Administratoriaus laikotarpiu.
 2. Administratoriui ir Naudotojui taip pat galioja Administratoriaus patvirtinta Slapukų politika.
 3. Naudotojo prašymu, Administratorius Naudotoją gali supažindinti su Administratoriaus patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (prieinamos tik lietuvių kalba), kuriomis vadovaujasi tvarkydamas asmens duomenis.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. kovo 20 d.

Ką patobulinti?

Šiame tinklalapyje naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus. Juos naudojame tam, kad užtikrintume nuoseklų Platformos veikimą, naudojimosi Platforma patogumą bei asmens duomenų saugumą prisijungus. Slapukai mums taip pat padeda vesti statistiką ir stebėti naudotojų įpročius, kas leidžia plėsti paslaugas ir tikslingiau orientuoti rinkodarą. Jums nesutikus su slapukų naudojimu gali sutrikti arba tapti neprieinamos tam tikros Platformos funkcijos. Šį savo sutikimą galite bet kada atšaukti pakeisdami savo naršyklės nustatymus ir ištrindami slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje